Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Bộ tài liệu gồm có:

1. Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020  File đính kèm

2. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020  Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casinoFile đính kèm

3. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 File đính kèm

4. Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 File đính kèm

5. Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020  File đính kèm

Danh sách ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016-2020  File đính kèm

5.1 Quy chế về việc ứng cử, đề cử: File đính kèm

5.2 Đơn ứng cử - đề cử - đề cử theo nhóm: File đính kèm

5.3 Sơ yếu lý lịch: File đính kèm

5.4 Bản cam kết tham gia HĐQT-BKS: File đính kèm

6. Các báo cáo

6.1 Báo cáo Hội đồng quản trị: File đính kèm

6.2 Báo cáo tóm tắt tài chính đã kiểm toán: File đính kèm

Dự thảo điều lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 File đính kèm

Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung điều lệ: Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casinoFile đính kèm

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 File đính kèm