Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Traphaco,

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: TRA) tại ngày đăng ký cuối cùng 24/5/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày 14/6/2021, Công ty cổ phần Traphaco tiến hành việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt các quy chế nội bộ của Công ty và phê chuẩn các quyết định của Hội đồng quản trị, gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

2. Mẫu Phiếu biểu quyết;

Tải xuống: tại đây

Vấn đề lấy ý kiến:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tải xuống: tại đây)

2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tải xuống: tại đây)

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tải xuống: tại đây)

4. Các quyết định của HĐQT

Thành lập Tiểu ban Nhân sự & Lương thưởng (Tải xuống: tại đây)

Thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển (Tải xuống: tại đây)

Thành lập Tiểu ban Kiểm toán (Tải xuống: Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casinotại đây)

Thành lập Tiểu ban Ngoài đông dược (Tải xuống: Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casinotại đây)

5. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua vấn đề lấy ý kiến. (Tải xuống: tại đây)

Công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước 10h ngày 24/6/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Công ty trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Traphaco.