Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

 1. Giấy mời họp (Tải xuống: tại đây)
 2. Thông báo ĐHCĐ (Tải xuống: tại đây)
 3. Thư xác nhận tham dự (Tải xuống: tại đây)
 4. Giấy ủy quyền tham dự (cá nhân, tổ chức) (Tải xuống: tại đây)
 5. Giấy ủy quyền tham dự (nhóm CĐ) (Tải xuống: tại đây)
 6. Chương trình họp (Tải xuống: tại đây)
 7. Quy chế đề cử, ứng cử (Tải xuống: tại đây)
 8. Quy chế làm việc tại đại hội (Tải xuống: tại đây)
 9. Quy chế bầu cử (Tải xuống: tại đây)
 10. Mẫu_đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) (Tải xuống: tại đây)
 11. Mẫu_đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) (Tải xuống: tại đây)
 12. Mẫu_thông tin ứng viên (Tải xuống: tại đây)
 13. Mẫu_cam kết của ứng viên (Tải xuống: tại đây)
 14. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (của Super Delta) (Tải xuống: tại đây)
 15. Thông tin ứng viên ứng cử viên tham gia HĐQT (của Super Delta) (Tải xuống: tại đây)
 16. Cam kết của ứng viên ứng cử viên tham gia HĐQT (của Super Delta) (Tải xuống: tại đây)
 17. Photo hộ chiếu của ứng viên ứng cử viên tham gia HĐQT (của Super Delta) (Tải xuống: Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casinotại đây)
 18. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2019 (Tải xuống: tại đây)